Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

THỐNG KÊ LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
Trang thông tin:Lượt người truy cập:
Các sản phẩm thông tin thống kê
Lịch công bố sản phẩm thông tin thống kê 3319
Các sản phẩm thông tin thống kê đã phát hành 34143
Chế độ báo cáo tài chính
Chế độ báo cáo tài chính 5404
Chế độ báo cáo thống kê
Chế độ báo cáo 10910
Chế độ thông tin báo cáo
Chế độ thông tin báo cáo Chính phủ 3718
Chế độ thông tin báo cáo UBND 8357
Điều tra thống kê
Dân số Kế hoạch hóa gia đình và Lao động việc làm 9153
Khảo sát mức sống dân cư 4312
Thương mại, Du lịch và Giá cả 12987
Nông lâm nghiệp thủy sản 3043
Công nghiệp và Xây dựng 7302
Điều tra khác 5023
Tin tức - Sự kiện
Tin tức, Sự kiện 44810
Tình hình kinh tế xã hội
Nông lâm nghiệp và Thủy sản 13770
Sản xuất Công nghiệp 11689
Đầu tư - Xây dựng 14744
Thương mại - Dịch vụ - Giá cả 11802
Vận tải - Bưu chính - Viễn thông 7646
Tài chính ngân hàng 7498
Văn hóa xã hội 9786
Tổng điều tra thống kê
Dân số nhà ở 6284
Cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp 3593
Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 4138
Văn bản pháp lý
Luật 4100
Nghị định 3571
Quyết định 6160
Chỉ thị 2992
Thông tư 2498

THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE