Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

THỐNG KÊ LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
Trang thông tin:Lượt người truy cập:
Các sản phẩm thông tin thống kê
Lịch công bố sản phẩm thông tin thống kê 3455
Các sản phẩm thông tin thống kê đã phát hành 35791
Chế độ báo cáo tài chính
Chế độ báo cáo tài chính 5658
Chế độ báo cáo thống kê
Chế độ báo cáo 11345
Chế độ thông tin báo cáo
Chế độ thông tin báo cáo Chính phủ 3880
Chế độ thông tin báo cáo UBND 8921
Điều tra thống kê
Dân số Kế hoạch hóa gia đình và Lao động việc làm 9600
Khảo sát mức sống dân cư 4496
Thương mại, Du lịch và Giá cả 13385
Nông lâm nghiệp thủy sản 3145
Công nghiệp và Xây dựng 7536
Điều tra khác 5287
Tin tức - Sự kiện
Tin tức, Sự kiện 47888
Tình hình kinh tế xã hội
Nông lâm nghiệp và Thủy sản 14280
Sản xuất Công nghiệp 11872
Đầu tư - Xây dựng 15264
Thương mại - Dịch vụ - Giá cả 12156
Vận tải - Bưu chính - Viễn thông 7841
Tài chính ngân hàng 7675
Văn hóa xã hội 10114
Tổng điều tra thống kê
Dân số nhà ở 6611
Cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp 3721
Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 4304
Văn bản pháp lý
Luật 4297
Nghị định 3701
Quyết định 6391
Chỉ thị 3104
Thông tư 2606

THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE