chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Điều tra thống kê | Công nghiệp và Xây dựng
Tìm tin tức theo năm:

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Tổng cục Thống kê thực hiện khảo sát nhanh nhằm thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.
Xem chi tiết

Điều tra doanh nghiệp 2020
Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 và ban hành kèm theo Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020.
Xem chi tiết

Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 25/12/2015 "Về việc Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015"
Để tổ chức thực hiện tốt cuộc điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 25/12/2015 “Về việc Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015”.
Xem chi tiết

Điều tra doanh nghiệp năm 2013
Ngày 05 tháng 3 năm 2013 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-TCTK về việc tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2013 và Phương án điều tra điều tra doanh nghiệp năm 2013.
Xem chi tiết

Điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2012
Ngày 14 tháng 5 năm 2012 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-TCTK về việc tiến hành điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2012 và Phương án điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2012.
Xem chi tiết

Điều tra thống kê hoạt động xây dựng
Ngày 01 tháng 02 năm 2012 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-TCTK về việc tiến hành điều tra thống kê định kỳ hoạt động xây dựng và Phương án điều tra thống kê định kỳ hoạt động xây dựng.
Xem chi tiết

THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE