chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

ĐIỀU TRA KHÁC
Điều tra thống kê | Điều tra khác
Tìm tin tức theo năm:

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc năm 2019
Xem chi tiết

Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số
Ngày 03/7/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND “Về việc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số”
Xem chi tiết

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015
Thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của hộ và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc
Xem chi tiết

Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2012
Ngày 23 tháng 02 năm 2013 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 342/QĐ-TCTK về việc tiến hành điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành (Bảng I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2012.
Xem chi tiết

THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE