chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Chế độ Thông tin báo cáo | Chế độ Thông tin báo cáo của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh
Tìm tin tức theo năm:

Quyết định 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 "Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh"
 Xem trực tuyến danh sách Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh” đến các Sở, ban, ngành; thay thế Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh tổng cộng có 71 biểu báo cáo; trong đó:
- Lĩnh vực Công nghiệp, Xây dựng và Vốn đầu tư: 13 biểu;
- Lĩnh vực Cơ sở hành chính, Thương mại và Dịch vụ: 05 biểu;
- Lĩnh vực Tài khoản quốc gia: 09 biểu
- Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 12 biểu
- Lĩnh vực xã hội, môi trường: 32 biểu;
Xem chi tiết

(Hết hiệu lực) Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã"
Ngày 27/7/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2023/QĐ-UBND “Về việc phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã” đến các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và xã; tiến hành thực hiện thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã theo đúng nội dung các biểu mẫu báo cáo quy định.
Xem chi tiết

(Hết hiệu lực) Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Kế hoạch Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã"
Kế hoạch Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bản tỉnh Khánh Hòa
Xem chi tiết

(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Ban hành kèm theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Xem chi tiết

(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Ban hành kèm theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Xem chi tiết

(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Ban hành kèm theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Xem chi tiết

Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 14 /11/2012 ban hành Qui định về chế độ thông tin báo cáo trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Qui định về chế độ thông tin báo cáo trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa, thay thế Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 29/4/1993 của UBND tỉnh Khánh hòa về việc chấn chỉnh và tăng cường chế độ thông tin báo cáo.
Xem chi tiết

Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 29/4/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa "Về việc chấn chỉnh và tăng cường chế độ thông tin báo cáo"
Ngày 12/12/1992 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 162/TTg quy định về chế độ thông tin báo cáo. Để kịp thời nắm tình hình nhằm chỉ đạo điều hành công tác tại địa phương, đổi mới một bước chế độ thông tin báo cáo và phản ánh lên cấp trên, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 29/4/1993 “Về việc chấn chỉnh và tăng cường chế độ thông tin báo cáo”.
Xem chi tiết

THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE