chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

PHÁP CHẾ & THANH TRA THỐNG KÊ
Pháp chế Thanh tra Thống kê | Pháp chế & Thanh tra Thống kê
Tìm tin tức theo năm:

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2881/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Xem chi tiết

Kế hoạch tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2016)
Kế hoạch tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2016) ban hành kèm theo Quyết định số: 504/QĐ-CTK ngày 13/8/2015 của Cục trưởng Cục Thống kê Khánh Hòa.
Xem chi tiết

Kế hoạch hành động năm 2016 "Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Cục Thống kê Khánh Hòa"
Ngày 15/12/2015, Cục Thống kê Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 832/KH-CTK thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng năm 2016
Xem chi tiết

Quy chế số 2176A/QCPH-TCT-TCTK ngày 10/11/2015 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê "Quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê"
Quy chế này quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê, (gọi chung là hai cơ quan), bao gồm:
1. Trao đổi dữ liệu quản lý thuế và dữ liệu thống kê của người nộp thuế và cơ sở kinh doanh liên quan đến yêu cầu quản lý Nhà nước của mỗi bên.
2. Công tác phối hợp rà soát hiện trạng hoạt động của các cơ sở kinh doanh trên thực địa.
Xem chi tiết

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê giai đoạn 2015-2020
Ngày 12/2/2015, Cục trưởng Cục Thống kê ban hành Quyết định số 85/QĐ-CTK ngày 12 tháng 02 năm 2015 về "Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê giai đoạn 2015-2020 của Cục Thống kê Khánh Hòa"
Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Ngày 19/3/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND "Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa"
Xem chi tiết

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê
Ngày 02/3/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 126/QĐ-TCTK “Về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê”
Xem chi tiết

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015
Ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-CTK ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Cục trưởng Cục Thống kê Khánh Hòa
Xem chi tiết

THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE