chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Điều tra thống kê | Công nghiệp và Xây dựng

Ngày 01 tháng 02 năm 2012 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-TCTK về việc tiến hành điều tra thống kê định kỳ hoạt động xây dựng và Phương án điều tra thống kê định kỳ hoạt động xây dựng.

Điều tra thống kê định kỳ hoạt động xây dựng là cuộc điều tra hàng quý, năm về kết quả hoạt động sản xuất của ngành xây dựng nhằm thu thập những thông tin cơ bản về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, hoạt động xây dựng của xã, phường và hộ dân cư để tính một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của ngành xây dựng, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý của Nhà nước, hoạt động của các nhà đầu tư và các đối tượng dùng tin khác về ngành xây dựng.

Thời kỳ điều tra và thời gian thu thập thông tin

- Điều tra thu thập thông tin về kết quả hoạt động của doanh nghiệp xây dựng, xã/phường và hộ có đầu tư xây dựng được chọn vào mẫu điều tra quý từ ngày 01 đến ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo. Số liệu thu thập là số thực hiện quý báo cáo và dự tính quý tiếp theo.

- Điều tra thu thập thông tin về kết quả hoạt động tại xã/phường và hộ có đầu tư xây dựng được chọn vào mẫu điều tra năm từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 15 tháng 03 hàng năm. Số liệu thu thập là số thực hiện năm trước.


Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

17/QĐ-TCTK

01/02/2012

Quyết định điều tra định kỳ hoạt động xây dựng

 

 

Phương án điều tra định kỳ hoạt động xây dựng

 

 

Phiếu điều tra, giải thích nội dung, các bảng danh mụcCác bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE