chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

ĐIỀU TRA THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2012
Điều tra thống kê | Công nghiệp và Xây dựng

Ngày 14 tháng 5 năm 2012 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-TCTK về việc tiến hành điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2012 và Phương án điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2012.

Thu thập thông tin phản ánh tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển hàng quý trong năm 2012 thuộc khu vực ngoài nhà nước, dân cư nhằm phục vụ cơ quan Nhà nước các cấp đánh giá tình hình thực hiện đầu tư, hiệu quả vốn đầu tư và tác động của vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước.

Thời kỳ điều tra và thời gian thu thập thông tin

- Thời kỳ điều tra: quý báo cáo và dự tính quý tiếp theo.

- Thời gian thu thập thông tin: Từ ngày 01 đến 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo.

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

277/QĐ-TCTK

14/5/2012

Quyết định điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2012

 

 

Phương án điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2012

 

 

Phiếu điều tra, giải thích nội dung



Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE