chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2013
Điều tra thống kê | Công nghiệp và Xây dựng

Ngày 05 tháng 3 năm 2013 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-TCTK về việc tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2013 và Phương án điều tra điều tra doanh nghiệp năm 2013.

Điều tra doanh nghiệp năm 2013 nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp. Tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2012. Lập bảng cân đối liên ngành (Bảng I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2012 của khu vực doanh nghiệp. Đánh giá hiệu quả và tình hình sắp xếp, đổi mới của các Tập đoàn/Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước. Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

352/QĐ-TCTK

05/3/2013

Quyết định điều tra doanh nghiệp năm 2013

 

 

Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2013

 

 

Phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2013

 

 

Giải thích nội dung phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2013

 Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE