chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CHỈ THỊ SỐ 28/CT-UBND NGÀY 25/12/2015 "VỀ VIỆC ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015"
Điều tra thống kê | Công nghiệp và Xây dựng

Thực hiện Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt chương trình điều tra thống kê quốc gia”, Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Về việc tổ chức điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015”, Quyết định số 1021/QĐ-TCTK ngày 22/10/2014 của Tổng cục Thống kê “Về việc ban hành phương án điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015”.

Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 nhằm thu thập thông tin về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014 và năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trọng để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tổ chức thực hiện tốt cuộc điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 25/12/2015 “Về việc Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015” yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.      Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE