chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

ĐIỀU TRA THU THẬP THÔNG TIN LẬP BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH VÀ TÍNH HỆ SỐ CHI PHÍ TRUNG GIAN NĂM 2012
Điều tra thống kê | Điều tra khác

Ngày 23 tháng 02 năm 2013 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 342/QĐ-TCTK về việc tiến hành điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành (Bảng I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2012.

Cuộc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành (Bảng I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2012 nhằm các mục đích lập bảng cân đối liên ngành năm 2012 của Việt Nam theo 3 loại giá (giá cơ bản, giá sản xuất, giá sử dụng cuối cùng) với cỡ 165 ngành sản phẩm; Sử dụng Bảng I/O để phân tích, đánh giá kết quả sản xuất chi tiết theo 165 ngành sản phẩm và đánh giá sự thay đổi cơ cấu chi phí sản xuất, tích luỹ, tiêu dùng, xuất khẩu, nhập khẩu và các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác; Dựa vào Bảng I/O làm cơ sở tính toán các hệ số cơ bản phục vụ biên soạn hệ thống tài khoản quốc gia, trong đó có hệ số chi phí trung gian; xác định quyền số gốc để xây dựng chỉ số giá sản xuất đầu vào - đầu ra; trên cơ sở đó tính toán giá trị tăng thêm theo giá so sánh; Từ kết quả của Bảng I/O, xây dựng các mô hình phục vụ cho công tác phân tích kinh tế vĩ mô như: ma trận hạch toán xã hội, mô hình cân bằng tổng thể và mô hình phân tích cấu trúc kinh tế liên vùng.

Thời điểm điều tra: 01/4/2013.

Thời kỳ thu thập thông tin : Các số liệu thu thập theo thời điểm (lao động, giá trị tài sản cố định, sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho, hao mòn/khấu hao tài sản cố định): 01/01/2012 và 31/12/2012. Các số liệu thu thập theo thời kỳ (kết quả sản xuất kinh doanh, chi phí, thuế, giá trị xuất, nhập khẩu): là số chính thức của cả năm 2012. Các số liệu thu thập theo thời kỳ (kết quả sản xuất kinh doanh, chi phí, thuế, giá trị xuất, nhập khẩu): là số chính thức của cả năm 2012.

Thời gian thu thập thông tin: Là 50 ngày kể từ ngày 01/4/2013.


Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

342/QĐ-TCTK

23/02/2013

Quyết định điều tra IO năm 2013

 

 

Phương án điều tra IO năm 2013

 

 

Mẫu biểu và giải thích phiếu điều tra IO năm 2013Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE