chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

ĐIỀU TRA THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC NĂM 2019
Điều tra thống kê | Điều tra khác

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Kế hoạch số 527/KH-CTK ngày 09/9/2019 của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa “Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019“.

Kế hoạch số 592/KH-CTK ngày 26/9/2019 của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa “Công tác tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019“.

Công văn số  593/CTK-DSVX ngày 26/9/2019 của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa "V/v hướng dẫn tổ chức Lễ ra quân Điều tra thu thập thông tin về  thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019”.

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- HỎI - ĐÁP Điều tra thu thập thông tin về thực trạng  kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Định dạng Word).

- HỎI - ĐÁP Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Định dạng mp3).

- Trailer tuyên truyền, cổ động Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE