chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CHỈ THỊ SỐ 11/CT-UB NGÀY 29/4/1993 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA "VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO"
Chế độ Thông tin báo cáo | Chế độ Thông tin báo cáo của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh

Ngày 12/12/1992 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 162/TTg quy định về chế độ thông tin báo cáo. Để kịp thời nắm tình hình nhằm chỉ đạo điều hành công tác tại địa phương, đổi mới một bước chế độ thông tin báo cáo và phản ánh lên cấp trên, UBND tỉnh  đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 29/4/1993 “Về việc chấn chỉnh và tăng cường chế độ thông tin báo cáo” yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về chế độ thông tin báo cáo sau đây:

I. VỀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO:

1. Chế độ báo cáo tháng: Nêu rõ các nội dung sau:

- Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn của ngành, địa phương.

- Những hoạt động chính của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành các vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Tình hình thanh tra các vụ việc qua đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu, các vụ án trọng điểm đã đưa ra xét xử.

- Tình hình và kết quả thực hiện các chỉ thị, quyết định, các văn bản chỉ đạo quan trọng của UBND tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và của Chính phủ trong ngành, đơn vị, địa phương.

- Tình hình chuẩn bị các đề án lớn, thực hiện chương trình công tác do UBND tỉnh đề ra.

Trong tháng nếu có kỳ họp HĐND huyện, thành phố thì báo cáo của UBND nêu rõ nội dung các Nghị quyết của kỳ họp HĐND

Báo cáo tháng gửi đến Văn phòng UBND tỉnh, trước ngày 20 hàng tháng.

2. Báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm:

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, ngân sách Nhà nước, những chương trình công tác quan trọng của ngành, địa phương và thực hiện các chương trình công tác của UBND tỉnh.

- Đánh giá việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, ở các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, những kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót và đề ra các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, những kiến nghị với UBND tỉnh.

- Dự kiến chương trình công tác, nhiệm vụ chủ yếu của các ngành, các địa phương trong quý sau hoặc 6 tháng cuối năm.

Báo cáo 3 tháng, gửi đến Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 3.

Báo cáo 6 tháng, 9 tháng gửi đến Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/6 và ngày 10/9.

- Báo cáo năm phải kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ cả năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm sau của từng ngành, từng địa phương.

Báo cáo năm gửi đến Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 5 tháng 12 hàng năm (số liệu ước thực hiện cả năm)

- Tất cả các báo cáo trên phải cụ thể, đánh giá những công tác đã làm được và chưa làm được, nguyên nhân và những kiến nghị với UBND tỉnh, đồng thời gửi đến Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Kế hoạch, Cục Thống kê tỉnh.

3. Báo cáo đột xuất và báo cáo chuyên đề:

- Báo cáo đột xuất trong trường hợp có sự việc quan trọng xảy ra thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mà UBND tỉnh cần phải biết để chỉ đạo xử lý kịp thời. Báo cáo cần nêu rõ: Tóm tắt tình hình diễn biến sự việc và nguyên nhân phát sinh; các biện pháp xử lý, kết quả xử lý và những kiến nghị với UBND tỉnh.

Báo cáo đột xuất phải gửi đến Văn phòng UBND tỉnh bằng phương tiện nhanh nhất.

- Báo cáo chuyên đề áp dụng đối với những chương trình, đề án, nhiệm vụ công tác đặc biệt theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh. Chánh văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo đến các cơ quan cơ trách nhiệm về nội dung báo cáo chuyên đề nếu có yêu cầu.

4. Ngoài các báo cáo nêu trên, các cơ quan sau đây phải gửi đến UBND tỉnh các báo cáo tổng hợp về các lĩnh vực:

- Cục Thống kê báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và các cân đối lớn của nền kinh tế, có kèm theo bản phụ lục số liệu thực hiện (tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm)

- Ủy ban Kế hoạch báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội ( 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm) và các cân đối lớn của nền kinh tế, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Sở Tài chính – Vật giá báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện ngân sách (tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm) và đề xuất các biện pháp để thực hiện kế hoạch, ngân sách Nhà nước tỉnh.

- Công an tỉnh báo cáo tình hình bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ tài sản Nhà nước (6 tháng, 1 năm).

- Thanh tra Nhà nước tỉnh báo cáo tình hình chống tham nhũng (tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm), tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ( 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm).

- Ban Khoa học kỹ thuật báo cáo tình hình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học lớn, các sáng kiến phát minh đã được kết luận và triển khai đưa vào áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… Tình hình môi trường và bảo vệ môi trường trong tỉnh và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái (6 tháng, 1 năm).

5.  Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải ký các báo cáo gửi lên UBND tỉnh. Trường hợp ủy nhiệm cho một người phó của mình ký gửi UBND tỉnh các báo cáo thì Thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm về báo cáo do người phó được ủy quyền ký.

6. Các văn bản pháp quy quan trọng do Sở, ban , ngành và UBND các huyện, thành phố ban hành phải gửi nguyên bản về Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo UBND tỉnh.

II. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND TỈNH VỚI CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm UBND tỉnh gửi báo cáo đến Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các hoạt động về:

- Đánh giá tổng hợp tình hình hoạt động quản lý Nhà nước và chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

- Tình hình thực hiện chương trình công tác, các quyết định, nghị định, chỉ thị quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ở địa phương.

- Đánh giá các nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Nội dung các Nghị quyết của ky họp của HĐND tỉnh (nếu có kỳ họp).

2. Thông tin hoạt động củaUBND tỉnh với báo chí, các cơ quan truyền thông tuyên truyền:

- Hàng tháng Chánh văn phòng UBND tỉnh thông tin cho báo chí những hoạt động chủ yếu và những quyết định quan trọng của UBND tỉnh; thông báo trên báo chí nội dung các phiên họp của UBND tỉnh ( trừ những vấn đề thuộc phạm vi bí mật).

- Theo ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh giải thích với báo chí về những chủ trương hoạt động có liên quan đối với ngành mình phụ trách.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin này; cùng các cơ quan thông tin báo chí tại địa phương tập hợp và phân tích tình hình dư luận xã hội để phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để đổi mới một bước chế độ thông tin báo cáo nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành công tác tại địa phương, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê tỉnh có văn bản hướng dẫn các ngành, địa phương về các yêu cầu cần báo cáo. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố có quy định cụ thể về chế độ thông tin báo cáo trong ngành, địa phương để đảm bảo thông tin nhanh chính xác và đầy đủ.

2. Ban Tổ chức chính quyền cùng các Sở, ban, ngành có kế hoạch củng cố các cơ quan tổng hợp như phòng kế hoạch, tài chính, thống kê ở các địa phương và bộ phận tổng hợp các Sở, ban, ngành. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải tạo điều kiện cho các cán bộ tổng hợp được học tập đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng các lớp hành chính văn phòng, vi tính….để nâng cao trình độ tổng hợp, thông tin báo cáo.

3. Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thống kê, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh và Giám đốc các Sở, ban, ngành xem xét cụ thể các yêu cầu chính đáng về kinh phí và cơ sở vật chất để từng bước nâng cao hiệu quả công tác thông tin báo cáo kể từ năm 1993 trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

4. Chế độ thông tin báo cáo này bắt đầu thực hiện từ ngày 1/5/1993.   Các bài mới nhất
Quyết định 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 "Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh"
(Hết hiệu lực) Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã"
(Hết hiệu lực) Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Kế hoạch Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã"
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 14 /11/2012 ban hành Qui định về chế độ thông tin báo cáo trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 29/4/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa "Về việc chấn chỉnh và tăng cường chế độ thông tin báo cáo"


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE