chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2845/QĐ-UBND NGÀY 14 /11/2012 BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA
Chế độ Thông tin báo cáo | Chế độ Thông tin báo cáo của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh

QUY ĐỊNH
Về chế độ thông tin báo cáo
trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa

                                                   

Điều 1. Tất cả các cơ quan hành chính trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Tổng cục thuộc Bộ đóng tại địa phương (sau đây gọi tắt là sở, ban, ngành) và UBND huyện, thị xã, thành phố đều thực hiện chế độ thông tin báo cáo tháng, 6 tháng đầu năm, cả năm với UBND tỉnh.

Nội dung báo cáo tháng:

- Đánh giá việc thực hiện các chương trình kế hoạch công tác của sở, ban, ngành, địa phương; việc thực hiện quyết định, chỉ thị, chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong ngành, lĩnh vực, địa phương.

- Tình hình chuẩn bị các đề án, chương trình để trình UBND tỉnh.

- Những hoạt động chính của lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội, trật tự, an ninh, quốc phòng và đối ngoại, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Trong tháng nếu diễn ra kỳ họp HĐND huyện, thị xã, thành phố thì UBND huyện, thị xã, thành phố cần phải nêu rõ nội dung các Nghị quyết của kỳ họp, chú ý sự phù hợp giữa Nghị quyết HĐND với các chủ trương quyết định chỉ thị của UBND tỉnh.

- Các báo cáo phải nêu cụ thể những việc đã làm và chưa làm được, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp xử lý.

- Thời gian gửi báo cáo tháng 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11: gửi trước ngày 20 hàng tháng.

 Nội dung báo cáo 6 tháng đầu năm:

- Đánh giá việc thực hiện các chương trình kế hoạch công tác của sở, ban, ngành địa phương; kết quả thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước, những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chủ yếu, những dự án chương trình của địa phương; việc thực hiện các đề án kinh tế xã hội, đề án nghiên cứu khoa học mà sở, ban, ngành địa phương được giao chủ trì thực hiện.        

- Đánh giá việc thực hiện chức năng quản lý của sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố, kết quả đạt được, thiếu sót tồn tại và biện pháp cần cải tiến để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, những kiến nghị với UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Dự kiến nhiệm vụ chủ yếu của sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong 6 tháng cuối năm và những biện pháp chỉ đạo thực hiện của sở, ban, ngành UBND huyện, thị xã, thành phố.

     - Thời gian gửi báo cáo 6 tháng đầu năm: gửi trước ngày 15 tháng 6.

      Nội dung báo cáo năm:

     Báo cáo năm có nội dung như báo cáo 6 tháng đầu năm nhưng kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trong cả năm và nêu lên phương hướng nhiệm vụ của năm sau.

- Thời hạn gửi báo cáo năm: gửi trước ngày 30 tháng 11.

Điều 2. Một số sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo tuần và báo cáo tổng hợp với UBND tỉnh.

1. Báo cáo đột xuất: Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra các biến động bất thường về tự nhiên, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao thuộc lĩnh vực địa bàn quản lý; các cơ quan có trách nhiệm phải báo cáo UBND tỉnh bằng phương tiện nhanh nhất. Sự việc xảy ra đến đâu phải báo cáo ngay đến đó, không đợi kết thúc hoặc giải quyết xong mới báo cáo. Báo cáo phải nêu rõ diễn biến của sự việc, nguyên nhân phát sinh, những biện pháp khắc phục, phòng ngừa; kết quả của việc xử lý và những kiến nghị với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Báo cáo chuyên đề: Áp dụng đối với cơ quan chủ trì thực hiện những chương trình, đề án, nhiệm vụ công tác đặc biệt quan trọng theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo đến cơ quan có trách nhiệm về yêu cầu nội dung và thời gian báo cáo chương trình đề án nêu trên.

3. Báo cáo tuần: Áp dụng đối với một số cơ quan. Chánh văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo danh sách các cơ quan thực hiện chế độ báo cáo tuần.

Nội dung báo cáo tuần phản ánh những vấn đề cấp bách cần giải quyết về kinh tế xã hội, trật tự, trị an, thiên tai, dịch bệnh, khiếu kiện…

Thời gian gửi báo cáo tuần: Gửi UBND tỉnh vào sáng thứ 5 hàng tuần.

4. Báo cáo tổng hợp: Áp dụng đối với một số cơ quan sau đây:

- Cục Thống kê báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, 6 tháng, năm gửi vào thời gian sau:

B/c tháng gửi trước ngày 25 hàng tháng

B/c 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 20 tháng 6

B/c năm gửi trước ngày 05 tháng 12

- Sở Kế hoạch & Đầu tư báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước; kết quả thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách (trong và ngoài nước),  thành lập mới và giải thể DN, tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, năm; đề xuất các giải pháp để hoàn thành kế hoạch nhà nước (đối với báo cáo 6 tháng đầu năm) hoặc đề xuất phương hướng mục tiêu kế hoạch nhà nước năm sau (đối với báo cáo năm), gửi vào thời gian sau:

B/c 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15 tháng 6

B/c năm gửi trước ngày 30 tháng 11

- Sở Tài chính báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và năm, đề xuất các giải pháp để hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước (đối với b/c 6 tháng) hoặc các biện pháp hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước năm sau ( đối với báo cáo năm ) gửi vào thời gian sau:

B/c 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15 tháng 6

B/c năm gửi trước ngày 30 tháng 11

- Thanh tra tỉnh báo cáo tổng hợp tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, năm gửi vào thời gian sau:

B/c 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15 tháng 6.

B/c năm gửi trước ngày 30 tháng 11

- Công an tỉnh báo cáo tổng hợp tình hình bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm và năm, gửi vào thời gian sau:

B/c 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15 tháng 6.

B/c năm gửi trước ngày 30 tháng 11

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa chế độ thông tin báo cáo trong ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, lựa chọn cán bộ, hiện đại hóa phương tiện thông tin để thực hiện tốt quy định này; tổ chức triển khai sử dụng có hiệu quả mạng Lan và mạng tin học diện rộng, qui định việc thu thập, tổng hợp, truyền đưa, quản lý, cung cấp thông tin kinh tế xã hội qua mạng trong nội bộ sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Điều 4. Sở Kế hoạch & Đầu tư lập các báo cáo tổng hợp hàng tháng, 6 tháng đầu năm và năm gửi đến Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh:

Nội dung báo cáo tháng: Tình hình thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh trong tháng và chương trình công tác của UBND tỉnh tháng sau.

Thời gian gửi báo cáo tháng: Ngày cuối tháng.

Nội dung báo cáo 6 tháng đầu năm: Tình hình thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm.

Thời gian gửi báo cáo 6 tháng: Trước ngày 25 tháng 6.

Nội dung báo cáo năm: Tình hình thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh cả năm, chương trình công tác của UBND tỉnh và phương hướng mục tiêu, biện pháp phát triển kinh tế xã hội năm sau.

Thời gian gửi báo cáo năm: Trước ngày 05 tháng 12.

Điều 5. Văn phòng UBND tỉnh lập các báo cáo tổng hợp hàng tuần, tháng, 6 tháng đầu năm, năm gửi đến Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung báo cáo tuần:

- Tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng nổi bật trong tuần qua phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh .

- Tổng hợp hoạt động chỉ đạo điều hành trong tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh.

- Lịch công tác tuần sau của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh.

-  Thời gian gửi báo cáo tuần: Chiều thứ 5 hàng tuần.

Nội dung báo cáo tháng:

- Tổng hợp hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó chủ tịch UBND tỉnh.

- Tình hình tổ chức thực hiện các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định...quan trọng của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

- Thời gian gửi báo cáo tháng: Ngày cuối tháng.

Nội dung báo cáo 6 tháng đầu năm:

- Tổng hợp hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh và hoạt động điều hành công tác của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

- Kết quả thực hiện các quyết định của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

- Thời gian gửi báo cáo 6 tháng đầu năm: Ngày 25 tháng 6

Nội dung báo cáo năm:

- Tổng hợp hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh và hoạt động chỉ đạo  điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó chủ tịch UBND tỉnh.

- Kết quả tổ chức thực hiện các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định...quan trọng của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

- Thời gian gửi báo cáo năm: Ngày 05 tháng 12

Các báo cáo tổng hợp tình hình tháng, 6 tháng đầu năm, năm do Văn phòng UBND tỉnh và Sở kế hoạch & đầu tư chuẩn bị, sau khi được UBND tỉnh thông qua; Văn phòng UBND tỉnh gửi đến các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; gửi đến Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan.

Điều 6. Hình thức văn bản báo cáo, nơi nhận báo cáo và trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc ký báo cáo:

- Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ thông tin báo cáo ghi ở điều 1, điều 2 Qui định này gửi báo cáo cho UBND tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh bằng hai hình thức: Văn bản và thư điện tử. Khi thực hiện chế độ thông tin báo cáo tháng, 6 tháng, năm với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đồng gửi báo cáo đến Cục Thống kê và Sở Kế hoạch & đầu tư bằng hai hình thức văn bản và thư điện tử.

- Các báo cáo tổng hợp hàng tuần, tháng, 6 tháng đầu năm, năm của Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê, Sở Kế hoạch & đầu tư gửi đến các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đều bằng hai hình thức văn bản và thư điện tử.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm và tính xác thực của báo cáo gửi UBND tỉnh.

Điều 7. Cục trưởng Cục Thống kê hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo qui định, rút ngắn thời gian truyền đưa thông tin kinh tế xã hội đã được cập nhật xử lý tổng hợp tại cơ quan Cục về Văn phòng UBND tỉnh qua mạng tin học diện rộng đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội của UBND tỉnh. Đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa và thực hiện việc cung cấp kịp thời thông tin kinh tế xã hội cho các cơ quan nhà nước và các đối tượng dùng tin.

 Điều 8. Chánh văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc truyền đưa thông tin báo cáo qua mạng; chủ trì phối hợp với Cục Thống kê và Sở kế hoạch & đầu tư thực hiện tốt việc trao đổi, cập nhật, truyền đưa thông tin kinh tế xã hội giữa ba cơ quan; tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo qua mạng và truyền đưa qua mạng các thông tin kinh tế xã hội cần thiết cho lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận TQVN tỉnh, các đại biểu quốc hội của tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh, tổ chức lưu trữ truyền đưa kịp thời, chính xác, an toàn và bảo mật. Hàng tháng Chánh văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và các chủ trương chính sách quyết định của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh cho báo chí và các cơ quan thông tin đại chúng./.  Các bài mới nhất
Quyết định 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 "Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh"
(Hết hiệu lực) Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã"
(Hết hiệu lực) Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Kế hoạch Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã"
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 14 /11/2012 ban hành Qui định về chế độ thông tin báo cáo trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 29/4/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa "Về việc chấn chỉnh và tăng cường chế độ thông tin báo cáo"


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE