chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

(HẾT HIỆU LỰC) QUYẾT ĐỊNH SỐ 2022/QĐ-UBND NGÀY 27/7/2015 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA "KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ"
Chế độ Thông tin báo cáo | Chế độ Thông tin báo cáo của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

          Để hoạt động thống kê phù hợp và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành trong giai đoạn mới;

          Nhằm thống nhất triển khai thực hiện các văn bản mới và để đáp ứng yêu cầu có đầy đủ thông tin khách quan, tin cậy, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của các cấp, các ngành trong tỉnh; đồng thời đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực trong hoạt động thống kê từ việc thu thập thông tin ban đầu, đến việc công bố, sử dụng thông tin thống kê.

            2. Yêu cầu

          Thống nhất nội dung, phạm vi, phương pháp tính toán tổng hợp các chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và quy trình báo cáo, truyền đưa thông tin thống kê trong các cơ quan hành chính Nhà nước, phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội của lãnh đạo các cấp, các ngành.

          Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thống kê của các sở, ban, ngành; công chức làm công tác thống kê của các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn trong việc thu thập tổng hợp báo cáo các thông tin thống kê về kinh tế, xã hội đáp ứng yêu cầu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

          II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

          1. Tổ chức Hội nghị triển khai hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

          - Cơ quan chủ trì Hội nghị: UBND tỉnh.

          - Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Cục Thống kê

        - Thành phần tham dự Hội nghị: Lãnh đạo, công chức được phân công làm công tác thống kê của các Sở, ban, ngành; công chức ngành Thống kê.

        - Nội dung triển khai: các văn bản pháp lý có liên quan, mẫu biểu và giải thích mẫu biểu báo cáo thống kê được phân công cho các Sở, ban, ngành.

          - Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

          2. Tổ chức Hội nghị triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã

          - Cơ quan chủ trì Hội nghị: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

          - Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Chi cục Thống kê cấp huyện.

        - Thành phần tham dự Hội nghị: Lãnh đạo và công chức được phân công làm công tác thống kê của các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và công chức Văn phòng – thống kê của các xã phường, thị trấn và công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

        - Nội dung triển khai: các văn bản pháp lý có liên quan, mẫu biểu và giải thích mẫu biểu báo cáo thống kê được phân công cho các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; mẫu biểu và giải thích mẫu biểu báo cáo thống kê được phân công cho UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

          - Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

          III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

          1. Cục Thống kê

          Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh cho các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được phân công. Chi cục Thống kê hướng dẫn nghiệp vụ hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã cho các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; lãnh đạo và công chức thống kê xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

          Định kỳ hàng tháng, quý, năm tiếp nhận, thẩm định báo cáo thống kê của các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Chi cục Thống kê tiếp nhận, thẩm định báo cáo thống kê của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã tổng hợp báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố và Cục Thống kê.

          Đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê được quy định tại Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

          2. Các Sở, ban, ngành

          Tổ chức thực hiện nghiêm túc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống kê quốc gia theo quy định của Bộ, ngành và chế độ thông tin báo cáo thống kê ban hành theo Quyết định phân công của UBND tỉnh, gửi báo cáo về Cục Thống kê theo quy định bằng văn bản, đồng thời theo địa chỉ mail: khanhhoa@gso.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử: khso.gov.vn.

          Kiện toàn, bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn phù hợp làm công tác thống kê, xây dựng mạng lưới thu thập thông tin, đảm bảo thực hiện tốt các báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm Sở, ban, ngành được phân công thực hiện và các phiếu, biểu điều tra thống kê do ngành Thống kê triển khai.      

          3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

          Chủ trì tổ chức hội nghị triển khai tập huấn hướng dẫn thực hiện báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã trên địa bàn.

          Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, chế độ báo cáo thống kê và các Quyết định điều tra thống kê gửi về Chi cục Thống kê bằng văn bản, đồng thời theo địa chỉ mail của các Chi cục Thống kê nhatrang@gso.gov.vn, camranh@gso.gov.vn, ninhhoa@gso.gov.vn, vanninh@gso.gov.vn, camlam@gso.gov.vn, khanhvinh@gso.gov.vn, dienkhanh@gso.gov.vnkhanhson@gso.gov.vn. Bố trí công chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đảm nhận công tác thống kê của các phòng, ban chuyên môn và các xã, phường, thị trấn.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục Thống kê trong việc hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo thông tin đối với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 Quy định nội dung về Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

          2. Sở Tài chính thẩm định dự trù kinh phí do Cục Thống kê lập để tổ chức các hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; và hội nghị tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh cho các sở, ban, ngành; hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.

        3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tham mưu UBND tỉnh kiện toàn tổ chức thống kê Sở, ban, ngành; thống kê của phòng, ban chuyên môn huyện, thị xã, thành phố; thống kê xã, phường, thị trấn và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê hàng năm cho công chức thống kê; hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn bố trí công chức thống kê chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phù hợp với khối lượng công việc.

        4. Hàng năm Cục Thống kê có trách nhiệm theo dõi và đôn đốc các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; đồng thời thông báo cho Ban thi đua khen thưởng tỉnh danh sách các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định để xem xét xếp loại thi đua cuối năm./.Các bài mới nhất
Quyết định 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 "Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh"
(Hết hiệu lực) Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã"
(Hết hiệu lực) Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Kế hoạch Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã"
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 14 /11/2012 ban hành Qui định về chế độ thông tin báo cáo trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 29/4/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa "Về việc chấn chỉnh và tăng cường chế độ thông tin báo cáo"


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE