chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

(HẾT HIỆU LỰC) QUYẾT ĐỊNH SỐ 2023/QĐ-UBND NGÀY 27/7/2015 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA "PHÂN CÔNG THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ"
Chế độ Thông tin báo cáo | Chế độ Thông tin báo cáo của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh

Để thống nhất triển khai thực hiện đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê”, Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”, Thông tư số 02/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã” trên địa bàn tỉnh; Ngày 27/7/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2023/QĐ-UBND “Về việc phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã” đến các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

1. Hệ thống biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

Tổng cộng 137 biểu báo cáo; trong đó phân công các Sở, ban, ngành thực hiện như sau:

- Sở Xây dựng thực hiện 4 biểu mẫu;                            

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện 8 biểu mẫu;                        

- Tòa án nhân dân thực hiện 2 biểu mẫu;

- Các Ban quản lý thực hiện 5 biểu mẫu (bao gồm Ban quản lý các công trình dân dụng, Ban quản lý các công trình giao thông thủy lợi, Ban quản lý các công trình trọng điểm, Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, Ban quản lý dự án KDL Bắc bán đảo Cam Ranh, Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa);                     

- Sở Tài chính thực hiện 1 biểu;

- Kho Bạc nhà nước tỉnh thực hiện 6 biểu;

- Chi nhánh Ngân hàng phát triển thực hiện 2 biểu;

- Quỹ đầu tư và phát triển KH thực hiện 2 biểu;

- Sở Công Thương thực hiện 3 biểu;

- Sở Giao thông Vận tải thực hiện 3 biểu;

- Sở Thông tin và Truyền thông  thực hiện 7 biểu;

- Bảo hiểm Xã hội thực hiện thực hiện 3 biểu;

- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung Bộ thực hiện 2 biểu;

- Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 16 biểu;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 27 biểu;

- Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện 4 biểu;

- Công an tỉnh thực hiện 4 biểu;

- Viện kiểm sát nhân dân thực hiện 2 biểu;                               

- Sở Nội vụ thực hiện 2 biểu;

- Ban Tổ chức tỉnh ủy thực hiện 2 biểu;                                     

- Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 11 biểu;                             

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện  1 biểu;                      

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội  thực hiện 10 biểu;        

- Sở Y tế thực hiện 8 biểu;         

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện 5 biểu;      

- Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện 1 biểu;        

2. Hệ thống biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện

Tổng cộng 96 biểu báo cáo; trong đó phân công các phòng, ban chuyên mộn trực thuộc UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thực hiện như sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện 4 biểu;

- Phòng Nội vụ thực hiện 2 biểu;

- Chi Cục Thống kê thực hiện 35 biểu;

- Phòng Tư pháp thực hiện 2 biểu;

- Tòa án nhân dân thực hiện 2 biểu;       

- Phòng y tế thực hiện 5 biểu;    

- Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thực hiện 5 biểu;    

- Ban Tổ chức huyện ủy thực hiện 2 biểu;         

- Kho Bạc Huyện/TX/TP thực hiện 4 biểu;        

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 12 biểu;         

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện 9 biểu; 

- Công an huyện/TX/TP thực hiện 3 biểu;          

- Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện 3 biểu;

- Viện kiểm sát nhân dân huyện/TX/TP thực hiện 2 biểu;         

- Phòng Tài Chính - Kế hoạch thực hiện 6 biểu;

3. Hệ thống biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã

Tổng cộng 28 biểu báo cáo; phân công UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện.Các bài mới nhất
Quyết định 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 "Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh"
(Hết hiệu lực) Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã"
(Hết hiệu lực) Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Kế hoạch Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã"
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 14 /11/2012 ban hành Qui định về chế độ thông tin báo cáo trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 29/4/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa "Về việc chấn chỉnh và tăng cường chế độ thông tin báo cáo"


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE