chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

(HẾT HIỆU LỰC) HỆ THỐNG BIỂU MẪU DÙNG ĐỂ THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2023/QĐ-UBND NGÀY 27/7/2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA
Chế độ Thông tin báo cáo | Chế độ Thông tin báo cáo của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh

HỆ THỐNG BIỂU MẪU DÙNG ĐỂ THU THẬP
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ

TT
Tên biểu
Ký hiệu biểu
Kỳ
báo cáo
Ngày nhận báo cáo
 
 
 
 
1
Diện tích đất
01A/X-NLTS
Năm
Ngày 31/01 năm sau năm báo cáo
2
Dân số
02/X-DS
Năm
Ngày 31/01 năm sau năm báo cáo
3
Số hộ, cơ cấu dân số
03/X-DS
Năm
Ngày 31/01 năm sau năm báo cáo
4
Số trẻ em mới sinh
04/X-DS
Năm
Ngày 31/01 năm sau năm báo cáo
5
Số người chết
05/X-DS
Năm
Ngày 31/01 năm sau năm báo cáo
6
Số người nhập cư, xuất cư
06/X-DS
Năm
Ngày 31/01 năm sau năm báo cáo
7
Số cuộc kết hôn, số vụ ly hôn
07/X-DS
Năm
Ngày 31/01 năm sau năm báo cáo
8
Chi ngân sách nhà nước xã/phường/thị trấn
08/X-TKQG
Năm
Ngày 15/02 năm sau năm báo cáo
9
Thu ngân sách nhà nước xã/phường/thị trấn
09/X-TKQG
Năm
Ngày 15/02 năm sau năm báo cáo
10
Cơ sở kinh tế, trang trại
10/X-NLTS
Năm
Ngày 31/12 năm báo cáo
11
Diện tích gieo trồng cây hàng năm
11/X-NLTS
 
 
 
- Vụ đông
 
Vụ
Ngày 1/12
 
- Vụ xuân
 
Vụ
Ngày 15/4
 
- Vụ hè thu
 
Vụ
Ngày 10/7
 
- Vụ thu đông/mùa
 
Vụ
Ngày 5/9
 
- Cả năm
 
Năm
Ngày 5/10
12
Diện tích cây lâu năm
12/X-NLTS
Năm
Ngày 25/11 năm báo cáo
13
Nuôi trồng thủy sản
13/X-NLTS
Năm
Ngày 25/11 năm báo cáo
14
Giáo dục mầm non
14/X-XHMT
Năm
Ngày 20/10 năm báo cáo
15
Giáo dục tiểu học
15/X-XHMT
Năm
Ngày 20/10 năm báo cáo
16
Nhân lực của trạm y tế
15/X-XHMT
Năm
Ngày 15/01 năm sau năm báo cáo
17
Tiêm chủng trẻ em dưới 1 tuổi
17/X-XHMT
Năm
Ngày 15/01 năm sau năm báo cáo
18
Số người nghiện ma túy, số người có HIV, AIDS
18/X-XHMT
Năm
Ngày 15/01 năm sau năm báo cáo
19
Hộ dân cư, thôn/khu đạt tiêu chuẩn văn hóa, hộ dùng nước sạch, hố xí hợp vệ sinh
19/X-XHMT
Năm
Ngày 31/01 năm sau năm báo cáo
20
Số hộ dân cư nghèo, thoát nghèo, tái nghèo
20/X-XHMT
Năm
Ngày 15/01 năm sau năm báo cáo
21
Số hộ dân cư thiếu đói
21A/X-XHMT
Tháng
Ngày 11 hàng tháng
22
Số hộ dân cư thiếu đói
21B/X-XHMT
Năm
Ngày 15/01 năm sau năm báo cáo
23
Số nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương được xây dựng và bàn giao cho các hộ dân cư sử dụng
22/X-XHMT
Năm
Ngày 15/01 năm sau năm báo cáo
24
Số vụ bạo lực gia đình người già, phụ nữ và trẻ em trong gia đình
23/X-XHMT
Năm
Ngày 15/01 năm sau năm báo cáo
25
Số vụ cháy, nổ
24/X-XHMT
 
 
 
 
 
Khi phát sinh
Chậm nhất sau 1 ngày xảy ra
 
 
 
Năm
Ngày 15/01 năm sau năm báo cáo
26
Số vụ và thiệt hai do thiên tai
25/X-XHMT
 
 
 
 
 
Khi phát sinh
Chậm nhất sau 1 ngày xảy ra
 
 
 
Năm
Ngày 31/01 năm sau năm báo cáo
27
Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã/phường/thị trấn
009.N/BCS-TKQG
Năm
Ngày 15/02 năm sau năm báo cáo
28
Báo cáo chi ngân sách xã/phường/thị trấn
010.N/BCS-TKQG
Năm
Ngày 15/02 năm sau năm báo cáo
Các bài mới nhất
Quyết định 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 "Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh"
(Hết hiệu lực) Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã"
(Hết hiệu lực) Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Kế hoạch Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã"
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
(Hết hiệu lực) Hệ thống biểu mẫu dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 14 /11/2012 ban hành Qui định về chế độ thông tin báo cáo trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 29/4/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa "Về việc chấn chỉnh và tăng cường chế độ thông tin báo cáo"


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE