chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC THỐNG KÊ GIAI ĐOẠN 2015-2020
Pháp chế Thanh tra Thống kê | Pháp chế & Thanh tra Thống kê

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
VÀ TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC THỐNG KÊ
GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 CỦA CỤC THỐNG KÊ KHÁNH HÒA

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao hiểu biết pháp luật của đội ngũ công chức và người lao động trong ngành Thống kê; nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về thống kê, kiến thức thống kê của các đối tượng khác trong xã hội.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật của công chức và người lao động trong ngành Thống kê; chấp hành pháp luật thống kê của các đối tượng cung cấp, sử dụng thông tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng thông tin thống kê góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thống kê, đồng thời làm tăng thêm niềm tin của người sử dụng vào thông tin thống kê.
2. Yêu cầu
- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê cần bám sát các văn bản quy phạm pháp luật và quy định về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thống kê, nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Chương trình điều tra thống kê quốc gia... đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Thống kê từng giai đoạn.
- Đa dạng hoá các hình thức, bảo đảm sự kết hợp hài hoà giữa hình thức phổ biến, giáo dục và tuyên truyền kiến thức thống kê với những hình thức mới đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Chú trọng phổ biến, giáo dục và tuyên truyền cho các đối tượng cung cấp thông tin cho Hệ thống thống kê Nhà nước.
- Đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, phù hợp, hiệu quả. Đảm bảo các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục và tuyên truyền kiến thức thống kê nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ trong việc chấp hành pháp luật về thống kê nhằm mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thống kê trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
- Gắn giáo dục pháp luật với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong công chức và người lao động của ngành Thống kê. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền phải tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện pháp luật và công tác chuyên môn.
- Công chức ngành Thống kê nắm vững pháp luật và kiến thức thống kê, luôn có ý thức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục và tuyên truyền kiến thức thống kê đến các đối tượng phù hợp.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức và người lao động ngành Thống kê
- Nội dung: Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật địa phương và Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê xây dựng nội dung phổ biến, giáo dục phù hợp cho công chức và người lao động. Chú trọng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức và người lao động.
- Hình thức: Tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt cho toàn thể công chức, người lao động tại Cục Thống kê tỉnh và các Chi cục thống kê huyện, thị xã, thành phố (có thể tổ chức lồng ghép với hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê).
b) Phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê cho các đối tượng sử dụng thông tin thống kê và cung cấp thông tin cho ngành Thống kê
- Nội dung: Tập trung vào vị trí, vai trò, lợi ích của hoạt động thống kê trong xã hội; vai trò của thông tin thống kê; các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và các chế tài xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức cung cấp và sử dụng thông tin thống kê...
- Hình thức: Tổ chức hội nghị phổ biến cho các đối tượng sử dụng thông tin thống kê và cung cấp thông tin bằng hình thức phối hợp, lồng ghép với các hội nghị tập huấn điều tra; viết bài đăng trên trang thông tin điện tử; đưa tin, bài viết trên hệ thống bảng điện tử LED; phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê kết hợp với các hình thức tuyên truyền kiến thức thống kê.
2. Tuyên truyền kiến thức thống kê
a) Tuyên truyền kiến thức thống kê cho công chức ngành Thống kê, cán bộ thống kê cấp xã/phường/thị trấn, điều tra viên
- Nội dung: Nghiệp vụ và phương án điều tra các cuộc điều tra thống kê; Chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp; các hệ thống chỉ tiêu thống kê, cơ sở dữ liệu thống kê; các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê, tính độc lập của hoạt động thống kê, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, tính pháp lý của thông tin thống kê; chính sách phổ biến thông tin thống kê, việc công bố các chỉ tiêu thống kê, thanh tra chuyên ngành thống kê, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê…
- Hình thức: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thống kê, tập huấn điều tra thống kê.
b) Tuyên truyền kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thống kê cho các đối tượng sử dụng thông tin thống kê
- Nội dung: Khái quát về khái niệm, mục đích, ý nghĩa, phạm vi thu thập, nguồn số liệu và phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê; các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, các nguyên tắc chủ yếu của hoạt động thống kê, tính độc lập trong các hoạt động thống kê, tính bảo mật của thông tin cá nhân; công bố chỉ tiêu thống kê, chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; chất lượng, độ tin cậy của thông tin thống kê, tính bình đẳng trong tiếp cận thông tin thống kê.
- Hình thức: Lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị công bố số liệu; gửi trực tiếp các tài liệu phù hợp; viết bài đăng trên trang thông tin điện tử; đưa tin, bài viết trên hệ thống bảng điện tử LED.
c) Tuyên truyền kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thống kê cho đối tượng là tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin cho ngành Thống kê
- Nội dung: Ý nghĩa, mục đích, lợi ích của công tác thống kê; tính khách quan, trung thực, chính xác trong hoạt động thống kê; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp thông tin thống kê theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện các yêu cầu của cơ quan thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật, được bảo mật thông tin cá nhân và chỉ nhằm mục đích tổng hợp thông tin thống kê nhà nước; các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; khái niệm, phạm vi, nguồn số liệu và phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê. Trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và xã hội, tuân thủ các yêu cầu của cuộc điều tra cũng chính là đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội, trong đó có cá nhân, gia đình và cộng đồng mình đang sống.
- Hình thức: Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền để đạt hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm: Ban hành công văn yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê cơ sở; viết bài đăng trên trang thông tin điện tử; đưa tin, bài viết trên hệ thống bảng điện tử LED; trong các cuộc điều tra thống kê, tuyên truyền thông qua phóng sự, bản tin phát thanh, truyền hình, hội nghị tập huấn, tập trung tuyên truyền giải thích trực tiếp, tuyên truyền trên tờ rơi, thư gửi hộ, nhân bản CD ROM “Hỏi và Đáp” để phổ biến sâu rộng.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện các nội dung trong Chương trình này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Thanh tra Thống kê
- Chủ động tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng liên quan thuộc phạm vi quản lý. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức thống kê trên trang thông tin điện tử; đưa tin, bài viết trên hệ thống bảng điện tử LED; nhân bản CD ROM “Hỏi và Đáp” nhận từ Tổng cục Thống kê để phát trên hệ thống truyền thanh xã, phường.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, đồng thời định kỳ lập báo cáo tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thống kê gửi về Tổng cục Thống kê.
2. Các phòng nghiệp vụ cơ quan Cục
Căn cứ Kế hoạch điều tra thống kê hàng năm của Tổng cục Thống kê, các phòng nghiệp vụ cơ quan Cục thực hiện tuyên truyền pháp luật về thống kê và nghiệp vụ điều tra thống kê thông qua các hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra đến công chức thống kê trong toàn ngành; cán bộ kế toán - thống kê các doanh nghiệp; cán bộ thống kê cấp xã, phường, thị trấn và điều tra viên được chọn tập huấn nghiệp vụ phục vụ điều tra thống kê.
3. Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố
- Thường xuyên giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho công chức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê và tuyên truyền kiến thức thống kê đến mọi đối tượng khi thực thi công vụ. Kết hợp với các cuộc tập huấn điều tra thống kê để tuyên truyền nghiệp vụ thống kê, kiến thức pháp luật về thống kê đến điều tra viên, cán bộ thống kê xã, phường, thị trấn và các phòng ban chuyên môn trực thuộc huyện, thị xã, thành phố.
- Căn cứ Chương trình này và Kế hoạch công tác hàng năm của Cục Thống kê, các Chi cục Thống kê có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về thống kê trên địa bàn./.         


Các bài mới nhất
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2016)
Kế hoạch hành động năm 2016 "Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Cục Thống kê Khánh Hòa"
Quy chế số 2176A/QCPH-TCT-TCTK ngày 10/11/2015 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê "Quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê"
Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê giai đoạn 2015-2020
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE