chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ VIỆT NAM (06/5/1946 - 06/5/2016)
Pháp chế Thanh tra Thống kê | Pháp chế & Thanh tra Thống kêKẾ HOẠCH
Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập
ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2016)
của Cục trưởng Cục Thống kê Khánh Hòa)
                              

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu, rộng về chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thống kê Việt Nam dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; những thành tựu nổi bật, những mốc son lịch sử của ngành gắn với quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của đất nước; những định hướng, giải pháp trong thời gian tới để Thống kê Việt Nam phát triển hiện đại hội nhập với khu vực và thế giới.

2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống vẻ vang của Ngành cho công chức và người lao động toàn ngành Thống kê Khánh Hòa, qua đó khơi dậy và phát huy niềm tự hào, yêu ngành, yêu nghề, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó.

3. Thông qua công tác tuyên truyền để quảng bá hình ảnh, vị trí, vai trò của ngành Thống kê và hoạt động trong đời sống kinh tế - xã hội.

4. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phong phú, thiết thực đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Những thành tựu 70 năm xây dựng, phát triển ngành Thống kê Việt Nam;

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển Thống kê Việt Nam thời gian tới;

Những tấm gương điển hình, những bài học kinh nghiệm hay, những sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả;

Những hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu ngành Thống kê – 70 năm xây dựng và phát triển” và sưu tầm bài viết, kỷ vật, hiện vật, hình ảnh, video-clip,… có liên quan đến hoạt động của ngành Thống kê

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Cục Thống kê:

Đưa tin, viết bài, xây dựng chuyên mục trên website của Cục Thống kê; tuyên truyền khẩu hiệu trên bảng điện tử LED.

3. Tuyên truyền trên các ấn phẩm Thống kê:

In khẩu hiệu trên các ấn phẩm của Cục Thống kê, Chi cục Thống kê như Niên giám thống kê, tờ gấp kinh tế - xã hội: “Sản phẩm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 – 06/5/2016)”, “Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 – 06/5/2016)”, “Ngành Thống kê – 70 năm xây dựng và phát triển”, “Thống kê Việt Nam: trung thực – khách quan – chính xác – đầy đủ - kịp thời”.Các bài mới nhất
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2016)
Kế hoạch hành động năm 2016 "Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Cục Thống kê Khánh Hòa"
Quy chế số 2176A/QCPH-TCT-TCTK ngày 10/11/2015 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê "Quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê"
Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê giai đoạn 2015-2020
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE