chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
Pháp chế Thanh tra Thống kê | Pháp chế & Thanh tra Thống kê

KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Thống kê
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  

Luật Thống kê được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 23 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Nhằm triển khai thi hành Luật được kịp thời, thống nhất và hiệu quả; UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh; bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ thống nhất và hiệu quả.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy tính chủ động của các cơ quan, đơn vị; triển khai Luật Thống kê phải đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành.

- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật Thống kê; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần của đội ngũ công chức làm công tác thống kê.

- Thực hiện theo lộ trình cụ thể, bảo đảm thực thi Luật Thống kê trong giai đoạn chuyển tiếp phù hợp với điều kiện tại địa phương để sau ngày 30/6/2018 thực hiện thống nhất, đầy đủ các quy định của Luật trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng bộ trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện và cán bộ pháp chế các sở, ngành.

- Cơ quan chủ trì: cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016

b) Hội nghị ở các sở ban ngành cấp tỉnh

Sau hội nghị phổ biến ở cấp tỉnh, Cục Thống kê tổ chức hội nghị phổ biến cho công chức ngành thống kê; công chức thống kê các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016

c) Hội nghị ở cấp huyện, cấp xã

Sau hội nghị phổ biến ở cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê ở địa phương mình quản lý.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Cơ quan tham mưu: Chi cục Thống kê cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

d) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Thống kê.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chuyên mục, tuyên truyền về nội dung của Luật Thống kê.

đ) Soạn thảo, phát hành các tài liệu phổ biến Luật Thống kê dưới dạng hỏi – đáp, tình huống pháp luật… để cấp phát cho địa phương và nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức tập huấn Luật Thống kê

Sau hội nghị tập huấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, địa phương sẽ tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công chức ngành Thống kê từ cấp tỉnh đến cấp xã; cán bộ thống kê, cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; cán bộ thống kê của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; cán bộ Văn phòng – Thống kê của UBND cấp xã về Luật Thống kê, trong đó tập trung vào những nội dung mới, cơ bản của Luật Thống kê.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê đối với cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố đối với cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan, ban ngành cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Thống kê.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Sản phẩm chính: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian hoàn thành: năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý, triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kinh phí, nhân lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

3. Giao Cục Thống kê phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Thống kê; theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của địa phương trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật./.Các bài mới nhất
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2016)
Kế hoạch hành động năm 2016 "Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Cục Thống kê Khánh Hòa"
Quy chế số 2176A/QCPH-TCT-TCTK ngày 10/11/2015 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê "Quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê"
Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê giai đoạn 2015-2020
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE