chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

KẾ HOẠCH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2015
Pháp chế Thanh tra Thống kê | Pháp chế & Thanh tra Thống kê

KẾ HOẠCH
Theo dõi thi hành pháp luật năm 2015

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trên một số lĩnh vực theo nội dung kế hoạch này, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật.
2. Yêu cầu
Triển khai các nội dung kế hoạch này tại các phòng cơ quan Cục, Chi Cục Thống kê cấp huyện; bảo đảm công tác theo dõi thi hành pháp luật đạt mục đích đề ra.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
A. Triển khai công tác theo dõi tình hình pháp luật
1. Xây dựng, triển khai Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật, tập trung một số văn bản mới ban hành.
-  Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng cơ quan Cục, Chi cục Thống kê cấp huyện.
- Kết quả thực hiện: Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật của Cục Thống kê; Báo cáo kết quả các hoạt động phổ biến, tập huấn gửi Tổng Cục Thống kê, Sở Tư pháp tỉnh.
2. Sắp xếp, tổ chức cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật.
- Đơn vị chủ trì: Lãnh đạo Cục.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Thanh tra Thống kê.
- Kết quả thực hiện: Báo cáo về việc sắp xếp, bố trí nhân sự làm công tác theo dõi thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp tỉnh.
B. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
Nôi dung thực hiện: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thống kê.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng cơ quan Cục, Chi cục Thống kê cấp huyện.
- Kết quả thực hiện: Thanh tra thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và phương án các cuộc điều tra thống kê tại các cơ quan, đơn vị.
2. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật
Nội dung: tiếp nhận, thu nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên trang thông tin điện tử về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị, xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê.
- Đơn vị phối hợp: các phòng cơ quan Cục, Chi cục Thống kê cấp huyện.
- Kết quả thực hiện: Văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin trên trang thông tin điện tử.
3. Theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật
Nôi dung thực hiện: Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật căn cứ theo Kế hoạch công tác hàng năm của Tổng cục Thống kê, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và từ hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng cơ quan Cục, Chi cục Thống kê cấp huyện.
- Kết quả thực hiện: Các báo cáo về tình hình thi hành pháp luật gửi Tổng Cục Thống kê và Sở Tư pháp tỉnh.


Các bài mới nhất
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2016)
Kế hoạch hành động năm 2016 "Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Cục Thống kê Khánh Hòa"
Quy chế số 2176A/QCPH-TCT-TCTK ngày 10/11/2015 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê "Quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê"
Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê giai đoạn 2015-2020
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE