chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ KHÁNH HÒA 2014
Các sản phẩm thống kê | Các sản phẩm thống kê đã phát hành

Để phục vụ yêu cầu nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các cơ quan trong và ngoài tỉnh; Cục Thống kê biên soạn, in ấn và phát hành "Niên giám Thống kê Khánh Hòa 2014" nhằm phản ánh những thành quả đạt được trong năm 2014 và giai đoạn 2010 - 2014 của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Các số liệu thống kê về kinh tế - xã hội năm 2014 trong cuốn niên giám này là số liệu ước tính. Các chỉ tiêu thống kê được chia theo cấp quản lý, đơn vị hành chính, thành phần kinh tế, khu vực kinh tế và ngành kinh tế. Căn cứ các nghị định của chính phủ: Số 65/2007/NĐCP, số 65/2010/NĐCP, số 41/2010/NĐCP, trong cuốn Niên giám Thống kê này, từ năm 2007 có thêm số liệu kinh tế xã hội của huyện Cam Lâm; từ năm 2010 TX Cam Ranh được đổi tên thành TP Cam Ranh, huyện Ninh Hòa đổi tên thành TX Ninh Hòa.

Cục Thống kê Khánh Hòa chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn đọc đối với các lần xuất bản trước và mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến xây dựng để Niên giám Thống kê Khánh Hòa ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dùng tin trong và ngoài tỉnh.

Niên giám Thống kê Khánh Hòa 2014 gồm những nội dung sau:

1. Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu.

2. Dân số và lao động.                                                            

3. Tài khoản quốc gia và ngân sách Nhà nước.

4. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

5. Công nghiệp.

6. Đầu tư và xây dựng.

7. Thương mại, du lịch và giá cả.

8. Vận tải, bưu chính và viễn thông.

9. Giáo dục

10. Y tế, Văn hoá và thể thao.

11. Mức sống dân cư và an toàn xã hội

12. Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể.

13. Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính toán một số chỉ tiêu thống kê.Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE