chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ KHÁNH HÒA 2011
Các sản phẩm thống kê | Các sản phẩm thống kê đã phát hành

 KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN VÀ DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   

 

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm

Số giờ nắng các tháng trong năm

Lượng mưa các tháng trong năm

Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm

 

Diện tích tự nhiên chia theo loại đất và huyện, thị

xã, thành phố.

 

 

Diện tích tự nhiên chia theo loại đất và đối tượng

quản lý, sử dụng.

 

 

Diện tích đất nông nghiệp chia theo huyện, thị

xã, thành phố.

 

 

Diện tích đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng

chia theo huyện, thị xã, thành phố

 

 

 DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG  

 

Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ

2004-2011)

 

 

Đơn vị hành chính, diện tích tự nhiên, dân số và

mật độ dân số năm 2011 chia theo huyện, thị xã,

thành phố.

 

 

Dân số trung bình năm 2011 chia theo huyện, thị

xã, thành phố.

 

 

Dân số trung bình chia theo giới tính và thành

thị, nông thôn

 

 

Tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết, tỷ lệ tăng tự nhiên dân số

và tỷ suất dân cư, nhập cư

 

 

Lao động có đến 31/12 hàng năm chia theo

ngành kinh tế.

 

Lao động khu vực nhà nước có đến 31/12 hàng

năm chia theo ngành kinh tế

 

 

Thu nhập bình quân đầu người một tháng của

lao động trong khu vực nhà nước do trung ương

quản lý chia theo ngành kinh tế.

 

 

Thu nhập bình quân đầu người một tháng của

lao động trong khu vực nhà nước do địa phương 

quản lý chia theo ngành kinh tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI KHOẢN QUỐC GIA, TÀI

         CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG 

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá thực tế

chia theo khu vực kinh tế

 

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh

1994 chia theo khu vực kinh tế

 

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá thực tế

chia theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế

 

 

Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá

thực tế

 

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh

1994 chia theo thành phần kinh tế và ngành kinh

tế

 

Thu chi ngân sách trên địa bàn

Cơ cấu thu chi ngân sách

 

Tốc độ phát triển thu chi ngân sách (năm trước =

100)

 

 

Thu chi tiền mặt hàng năm và số dư tiền gửi tiết

kiệm tại thời điểm 31/12 hàng năm

 

 

Dư nợ tín dụng ngắn hạn đến ngày 31/12 hàng

năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHỆP VÀ

THỦY SẢN

Giá trị sản xuất nông nghiệp

 

Diện tích các loại cây trồng

 

Diện tích, năng suất, sản lượng cây lương thực

có hạt.

 

Diện tích, sản lượng một số cây chất bột có củ

Diện tích, sản lượng, năng suất cây rau, đậu

 

Diện tích, sản lượng, năng suất một số cây công

nghiệp hàng năm.

 

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa đông xuân

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa hè thu

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa mùa

 

Diện tích, năng suất, sản lượng cây lương thực

có hạt chia theo huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa chia theo

huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa đông xuân

chia theo huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa hè thu chia

theo huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa mùa chia

theo huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, năng suất, sản lượng ngô chia theo

huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Sản lượng lương thực có hạt, lúa, bình quân đầu

người chia theo huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, năng suất, sản lượng khoai lang chia

theo huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, năng suất, sản lượng sắn chia theo

huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, năng suất, sản lượng rau đậu chia

theo huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, năng suất, sản lượng mía chia theo

huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, năng suất, sản lượng lạc chia theo

huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, năng suất, sản lượng thuốc lá chia

theo huyện, thị xã, thành phố.

 

Diện tích, sản lượng cây công nghiệp lâu năm

 

Diện tích, sản lượng, café, hồ tiêu chia theo

huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, sản lượng  điều chia theo huyện, thị

xã, thành phố.

 

 

Diện tích, sản lượng dừa chia theo huyện, thị

xã, thành phố.

 

Diện tích, sản lượng cây ăn quả

 

Diện tích, sản lượng cam, quýt, bưởi, chia theo

huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Diện tích, sản lượng dứa chia theo huyện, thị

xã, thành phố.

 

 

Diện tích, sản lượng xoài chia theo huyện, thị

xã, thành phố.

 

 

Diện tích, sản lượng chuối chia theo huyện, thị

xã, thành phố

 

Gia súc gia cầm

Lâm nghiệp

Thủy sản

CÔNG NGHIỆP

 

 

Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp

chia theo thành phần kinh tế và ngành công

nghiệp

 

 

Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp 

chia theo thành phần kinh tế và huyện, thị xã,

thành phố

 

 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế

chia theo thành phần kinh tế

 

 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế

chia theo ngành công nghiệp

 

 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế

chia theo thành phần kinh tế và huyện, thị xã,

thành phố

 

 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh

1994 chia theo thành phần kinh tế

 

 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh

1994 chia theo ngành công nghiệp

 

 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh

1994 chia theo thành phần kinh tế và huyện, thị

xã, thành phố

 

Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh

nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá thực tế

chia theo thành phần kinh tế

 

 

Thực hiện vốn đầu tư phát triển do Nhà nước

quản lý chia theo ngành kinh tế

 

 

Năng lực mới tăng từ vốn đầu tư phát triển của

Nhà nước năm 2011

 

 

Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài có đến

31/12 hàng năm

 

 

Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

có đến 31/12/2011 chia theo đối tác đầu tư

 

 

Thực hiện vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài

đến 31/12 hàng năm chia theo ngành kinh tế

 

 

Danh mục dự án đầu tư trực tiếp của nước

ngoài có đến 31/12/2011  chia theo hình thức

đầu tư

 

 

Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2011 chia

theo hình thức đầu tư và ngành kinh tế

 

THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ GIÁ

CẢ

 

Doanh nghiệp thương mại du lịch khách sạn,

nhà hàng và cơ sở dịch vụ cá thể chia theo

thành phần kinh tế và huyện, thị xã, thành phố

 

 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ

tiêu dùng theo giá thực tế chia theo thành phần

kinh tế

 

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Du lịch

Chỉ số giá tiêu dung, đôla mỹ

Giá bán lẻ bình quân một số hàng hóa

 

Chỉ số giá xây dựng công trình năm 2011 (năm

2006=100)  

 

 

Chỉ số giá phần xây dựng năm 2011 (năm

2006=100)

 

Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công năm

2011 (năm 2006=100)

 

 

Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu các quý

năm 2011 (năm 2006=100)

 

VẬN TẢI BƯU CHÍNH

VIỄN THÔNG

Vận tải

Bưu chính viễn thông

GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA,

PHÁTTHANH TRUYỀN HÌNH,

THỂ DỤC THỂ THAO VÀ

ĐỜI SỐNG DÂN CƯ

 

 

 

 

Lớp học mẫu giáo chia theo huyện, thị xã, thành

phố

 

Giáo viên mẫu giáo chia theo huyện, thị xã,

thành phố

 

Học sinh mẫu giáo chia theo huyện, thị xã, thành

phố

 

Trường học, lớp học, giáo viên và học sinh phổ

thông chia theo năm học

 

Trường học phổ thông năm học 2011 - 2012

chia theo huyện, thị xã, thành phố

 

Lớp học phổ thông năm học 2011 - 2012

chia theo huyện, thị xã, thành phố

 

Giáo viên phổ thông năm học 2011 - 2012

chia theo huyện, thị xã, thành phố

 

Học sinh phổ thông năm học 2011 - 2012

chia theo huyện, thị xã, thành phố

 

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông

chia theo năm học và huyện, thị xã, thành phố

 

 

Trường học, giáo viên, học sinh của các trường

đại học,trung học chuyên nghiệp và đào tạo

công nhân kỹ thuật chia theo năm học

 

Cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế có đến

31/12 hàng năm

 

Cơ sở phòng bệnh và chữa bệnh có đến

31/12/2011 hia theo huyện, thị xã, thành phố

 

Giường bệnh có đến 31/12/2011chia theo

huyện, thị xã, thành phố

 

Cán bộ y tế ngành y có đến 31/12/2011

chia theo huyện, thị xã, thành phố

 

Cán bộ y tế ngành dược có đến 31/12/2011

chia theo huyện, thị xã, thành phố

 

Cơ sở truyền thanh, truyền hình, bảo tàng, điện

ảnh, nghệ thuật, thư viện có đến 31/12 hàng

năm

 

Hoạt động xuất bản, điện ảnh, nghệ thuật, thư viện

Thể dục - Thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ CÁC CUỘC ĐIỀU TRA

THỐNG KÊ NĂM 2011

 

Số xã có điện, có đường ô tô đến trụ sở xã, có

trường học chia theo huyện, thị xã, thành phố

 

Số xã có nhà văn hóa, tủ sách pháp luật, thư viện,

hệ thống loa truyền thanh đến thôn, có chợ, quỹ tín

dụng nhân dân, sân thể thao chia theo huyện, thị

xã, thành phố

 

Số xã có trạm y tế, đạt chuẩn quốc gia về y tế xã,

phòng khám chữa bệnh tư nhân, cơ sở kinh doanh

thuốc tây, công trình cấp nước sinh hoạt, xây dựng

hệ thống thoát nước thải chung, tổ chức/thuê thu

gom rác thải chia theo huyện, thị xã, thành phố

 

Số hộ nông thôn qua 2 lần tổng điều tra chia theo

ngành kinh tế và huyện, thị xã, thành phố

 

Số hộ nông lâm nghiệp, thủy sản và diêm nghiệp

chia theo huyện, thị xã, thành phố

 

Số trang trại, số lao động, số diện tích đất trang trại

sử dụng và doanh thu của trang trại (từ tháng

7/2010 đến 30/6/2011)

 

Số lượng doanh nghiệp, lao động, nguồn vốn, lợi

nhuận trước thuế, thuế đã nộp của doanh nghiệp,

thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp

 

Số lượng doanh nghiệp có đến 31/12/2011 chia

theo oại hình doanh nghiệp và ngành hoạt động

chính

 

Số lượng doanh nghiệp có đến 31/12/2011 chia

theo ngành kinh tế và huyện, thị xã, thành phố

 

Lao động của doanh nghiệp có đến 31/12/2011 chia

theo oại hình doanh nghiệp và ngành hoạt động

chính

 

Lao động của doanh nghiệp có đến 31/12/2011 chia

theo thành phần kinh tế và huyện, thị xã, thành phố

 

Nguồn vốn của doanh nghiệp có đến 31/12/2011

chia theo loại hình doanh nghiệp và ngành kinh tế

 

Nguốn vốn của doanh nghiệp có đến 31/12/2011

chia theo thành phần kinh tế và huyện, thị xã, thành

phố

 

Giá trị TSCĐ và đầu tư dài hạn  của doanh nghiệp

có đến 31/12/2011 chia theo thành phần kinh tế và

huyện, thị xã, thành phố

 

Doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế, thuế đã nộp

ngân sách của các doanh nghiệp năm 2011 chia

theo thành phần kinh tế

 

Doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế, thuế đã nộp

ngân sách của các doanh nghiệp năm 2011 chia

theo ngành kinh tế

 

Doanh thu thuần của các doanh nghiệp năm 2011

chia theo thành phần kinh tế và huyện, thị xã, thành

phố

 

Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp năm

2011 chia theo thành phần kinh tế và huyện, thị xã,

thành phố

 

Thuế và các khoản đã nộp ngân sách của các

doanh nghiệp năm 2011 chia theo thành phần kinh

tế và huyện, thị xã, thành phố

 

Thu nhập của người lao động trong các doanh

nghiệp năm 2011 chia theo loại hình doanh nghiệp

và ngành kinh tế

 

Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 

có đến 1/10 hàng năm chia theo ngành kinh tế

 

Số lao động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

phi nông nghiệp có đến 1/10 hàng năm chia theo

ngành kinh tế

 

Nguồn vốn của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

phi nông nghiệp có đến 1/10 hàng năm chia theo

ngành kinh tế

 

Doanh thu của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

phi nông nghiệp có đến 1/10 hàng năm chia theo

ngành kinh tế

 

Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp

có đến 1/10/2011 chia theo ngành kinh tế và huyện,

thị xã, thành phố

 

Số lao động sản xuất kinh doanh cá thể phi nông

nghiệp có đến 1/10/2011 chia theo ngành kinh tế và 

huyện, thị xã, thành phố

 

Dân số từ 15 tuổi trở lên, thực tế đang làm việc,

thất nghiệp, không hoạt động kinh tế và thu nhập

bình quân tháng của lao động thực tế làm việc năm

2011

 

Dân số trong độ tuổi lao động thực tế làm việc, thất

nghiệp, không hoạt động kinh tế và thu nhập bình

quân tháng của lao động thực tế làm việc năm 2011

 

Thu nhập bình quân một nhân khẩu một tháng chia

theo thành thị/nông thôn, nguồn thu và nhóm thu

nhập

 

Chi tiêu bình quân một nhân khẩu một tháng chia

theo thành thị/nông thôn, khoản chi và nhóm thu

nhập

 

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm 2011 của

63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm 2011 của

các nước châu Á và các nước có quan hệ đầu tư

thương mại với tỉnh Khánh Hòa

 Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu từ về tuyển dụng công chức năm 2019

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE