chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
Tin tức - Sự kiện | Hoạt động phổ biến pháp luật

Thực hiện Quyết định số 1080/QĐ-BKHĐT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Kế hoạch lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) và Công văn số 572/TCTK-PCTT ngày 10/8/2015 của Tổng cục Thống kê “V/v thực hiện kế hoạch lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)”; Cục Thống kê Khánh Hòa tổ chức lấy ý kiến của công chức và người lao động trong đơn vị về dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), việc tiến hành lấy ý kiến được tiến hành trước ngày 25/8/2015.

Toàn văn Kế hoạch lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) và các văn bản liên quan.Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE