chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Tin tức - Sự kiện | Chiến lược phát triển thống kê


Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” và công văn số 602/BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các văn bản sau:

Ban hành Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 “Thành lập Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tỉnh Khánh Hòa”.

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/3/2013 “Về việc triển khai thực hiện đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh”.

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 14/5/2014 “Về việc tuyên truyền Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh”.

Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 “Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa”;

Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 “Về việc phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã” và Quyết định số 2022/QĐ-UBND “Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã”, đến các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Sau 4 năm thực hiện Đề án (2012-2015), ngành thống kê Khánh Hòa đã triển khai thực hiện 23/27 công việc của Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 “Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh”, trong đó có 13 công việc đã hoàn thành và 10 công việc đã hoàn thành một số nội dung, một số nội dung khác còn tiếp tục thực hiện theo lộ trình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE