chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CHỈ THỊ CỦA CHÍNH PHỦ
Văn bản quy phạm pháp luật | Chỉ thị

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

218/CT-TTg

7/4/1997

Về một số biện pháp cải tiến lề lối làm việc của

chính phủ và chế độ thông tin báo cáo

 

38/1998/CT-TTg

11/11/1998

Về triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong

hoạt động cơ quan

 

28/1998/CT-TTg

19/8/1998

Về tăng cường và hiện đại hóa công tác thống

 

27/2007/CT-TTg

29/11/2007

Về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin,

báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành

chính nhà nước

 

15/CT-TTg

22/5/2012

Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử

trong hoạt động của cơ quan nhà nước

 Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE