chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA
Văn bản quy phạm pháp luật | Chỉ thị

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

08/CT-UBND

03/7/2015

Về việc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015

28/CT-UBND

25/12/2014

Về việc Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015

14/CT-UBND

14/5/2014

Về việc tuyên truyền và phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh

03/CT-UBND

26/3/2013

Về việc triển khai thực hiện đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh

07/CT-UBND

11/4/2012

Về việc tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

11/CT-UB

29/4/1993

Về việc chấn chỉnh và tăng cường chế độ thông tin báo cáo.Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE