chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ, TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Văn bản quy phạm pháp luật | Luật

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

https://bnews.vn/ra-soat-sua-doi-bo-sung-danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia/215082.html

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

 http://thegioianh.diendandoanhnghiep.vn/ra-soat-sua-doi-bo-sung-danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-4026.htm 

3. Chỉ tiêu chứng khoán, trái phiếu lần đầu vào thống kê quốc gia

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/222-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-779439.html

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

https://dangcongsan.vn/kinh-te/ra-soat-sua-doi-bo-sung-danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-592654.html 

5. Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/cap-nhat-cac-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-huong-toi-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-92703.html 

6. Tổng cục Thống kê bổ sung 36 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

https://vneconomy.vn/tong-cuc-thong-ke-bo-sung-36-chi-tieu-vao-danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia.htm 

7. “Vướng nhất là nguồn lực thực hiện” 

https://daibieunhandan.vn/vuong-nhat-la-nguon-luc-thuc-hien-ohs4m2fr60-64014 

8. Sửa đổi, bổ sung danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia "Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê"

https://www.daibieunhandan.vn/de-thuc-hien-tot-hon-luat-thong-ke-af9g7rerfz-64268

9. Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

hoibaotaichinhvietnam.vn/cap-nhat-cac-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-huong-toi-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-92703.html

10. Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê

http://khso.gov.vn/Luat%20sua%20doi%2019.10.2021_FINAL_do.pdf

11. Bên lề Quốc hội: Luật Thống kê hướng tới cung cấp thông tin kịp thời và xác thực:

file:///C:/Users/TCTK/Downloads/HN%20truc%20tuyen%20trien%20khai%20phan%20mem%20quan%20ly%20cuoc%20hop.pdf

12. Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê: Để nhìn nhận sát thực hơn bức tranh KT-XH của đất nước

https://m.baochinhphu.vn/story.aspx?did=450108

13. Vì sao phải bổ sung quy trình biên soạn GDP, GRDP? 

https://m.baochinhphu.vn/Story.aspx?did=450184


14. Đo lường quy mô kinh tế số Việt Nam 

https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/do-luong-quy-mo-kinh-te-so-viet-nam-670258/

15. Để con số thống kê kịp thời và thực tế hơn

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/nhung-diem-moi-cua-du-thao-luat-thong-ke-sua-doi-784325.html

16. 
Hướng tới cung cấp thông tin thống kê kịp thời, xác thực

https://daibieunhandan.vn/huong-toi-cung-cap-thong-tin-thong-ke-kip-thoi-xac-thuc-kkngzhv6mw-64886 

17. https://www.youtube.com/watch?v=AUVgamicS20
Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE