chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Văn bản quy phạm pháp luật | Nghị định

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

85/2017/NĐ-CP

19/07/2017

Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

97/2016/NĐ-CP

01/7/2016

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

95/2016/NĐ-CP

01/7/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

94/2016/NĐ-CP

01/7/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

4/2015/NĐ-CP

09/01/2015

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

79/2013/NĐ-CP

(Hết hiệu lực)

19/7/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

36/2012/NĐ-CP

18/4/2012

Quy đỊnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

34/2012/NĐ-CP

15/4/2012

Về chế độ phụ cấp công vụ

07/2012/NĐ-CP

9/2/2012

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

43/2011/NĐ-CP

13/6/2011

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ cổng trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

65/NQ-CP

23/12/2010

Về việc thành lập thành phố Cam ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa

41/NQ-CP

25/10/2010

Về việc thành lập thị xã Ninh Hòa và thành lập các phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

03/2010/NĐ-CP

13/01/2010

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

116/2008/NĐ-CP

14/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

65/2007/NĐ-CP

11/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam ranh và huyện Diên khánh để thành lập huyện Cam lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường sa và mở rộng phường Cam nghĩa thuộc thị xã Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa

64/2007/NĐ-CP

10/4/2007

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

01/NĐ-CP

04/01/2007

Về việc chuyển Tổng cục thống kê vào Bộ kế hoạch và Đầu tư

14/2005/NĐ-CP

(Hết hiệu lực)

4/2/2005

Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê

34/2005/NĐ-CP

17/10/2005

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

40/2004/NĐ-CP

(Hết hiệu lực)

13/2/2004

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

68/2000/NĐ-CP

17/11/2000

Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

71/1998/NĐ-CP

8/9/1998

Ban hành quy chế dân chủ trong cơ quan
Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE