chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

THÔNG TƯ
Văn bản quy phạm pháp luật | Thông tư

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

08/2012/TT-BKHĐT

07/11/2012

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

02/2012/TT-BKHĐT

4/4/2012

Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu Thống kê theo giá so sánh

07/2011/TT-BKHĐT

17/5/2011

Về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê “chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng”

58/2011/TT-BTC

11/5/2011

Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

04/2011/TT-BKHĐT

31/3/2011

Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

02/2011/TT-BKHĐT

(Hết hiệu lực)

10/01/2011

Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

97/2010/TT-BTC

6/7/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

03/2009/TTLB-BNV-BKHĐT

24/6/2009

Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê

03/2006/TTLT-BTC-BNV

17/01/2006

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và  kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nướcCác bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 2022

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE